Menu
Your Cart

DYNAMAX ZVÝŠENIE CETANOVÉHO ČÍSLA 1:1000 150ML

DYNAMAX ZVÝŠENIE CETANOVÉHO ČÍSLA 1:1000 150ML
Top
DYNAMAX ZVÝŠENIE CETANOVÉHO ČÍSLA 1:1000 150ML

DYNAMAX CETANE BOOSTER 1:1000 pre lepšiu horľavosť paliva. Zvyšuje cetánové číslo paliva až o 5 bodov. Lepší štart za studena.

POUŽITIE: Pridajte do nádrže 150 ml na 60 litrov motorovej nafty pred každým tankovaním. POZOR. Obsahuje: 2-etylhexyl-nitrát. H302 Škodlivý po požití . H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre . P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/.P302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných právnych predpisov. Minimálna trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
  • Sklad: Na sklade
7,60€
Bez DPH: 6,33€
Štítky: Dynamax
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.