Menu
Your Cart

DYNAMAX MOTOR CLEANER - ROZPRAŠOVAČ 500 ML

DYNAMAX MOTOR CLEANER - ROZPRAŠOVAČ 500 ML
DYNAMAX MOTOR CLEANER - ROZPRAŠOVAČ 500 ML

DYNAMAX MOTOR CLEANER - je univerzálny čistič bez rozpúšťadiel. Dynamax motor cleaner čistí motory, prevodovky, plachty pre nákladné automobily, autá a člny, podlahy v dielňach a iné plochy znečistené olejom, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky. Použitie: Prípravok nastriekajte na znečistený povrch. Po nanesení nechajte prípravok pôsobiť 5-10 minút a potom dokonale opláchnite vodou. Nenanášajte na rozžeravené predmety, na elektrické časti auta alebo iného zariadenia.

NEBEZPEČENSTVO. Obsahuje izotridekanol etoxylovaný; C1 2-14 alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný od ev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFOR MAČNÉ CENTRUM/ lekára/. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných právnych predpisov.

Zloženie (Nariadenie 648/2004/EÚ): neiónové povrchovo aktívne látky 5% - 15%, aniónové povrchovo aktívne látky, METHYLISOTHIAZOLINONE, BE NZISOTHIAZOLINONE menej ako 5%. Ostatné zložky: parfum. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE: Skladujte v originálnom balení na dobre vetraných miestach pri teplote do 40 °C v suchej miestnosti. Minimálna trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
  • Sklad: Na sklade
4,70€
Bez DPH: 3,92€
Štítky: Dynamax
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.